باور کنید حداقل یک ساعت فکر کرده ام تا توانسته ام عنوان «تازه نفس» را جایگزین الفاظ و اصطلاحاتی بکنم که شاید این روزها درمورد خودتان بشنوید. چون نمی خواستم به وسیله این الفاظ میانمان فاصله ایجاد شود. یه خسته نباشید هم بگویم که می دانم دوران سختی را برای مطالعه و کنکور پشت سر گذاشته اید.
وقتی انسان در جایگاه سخن گفتن و نوشتن قرار می گیرد، کلیت موضوع دستش را بیشتر باز می گذارد و جای مانوردادن زیاد می شود. اما وقتی که من می خواهم بنویسم در محدوده دانشگاه آزادترم تا در کل!
یکی از رفقای صمیمی را هم گیر آورده و پای صحبت و دردودلش نشسته ام و از او خواسته ام تا از آن روز اولی که وارد دانشگاه شده تا به امروز، هرچه دیده و شنیده و فهمیده و تجربه کرده برایمان بگوید.

روزنامه کیهان 85/07/01


ادامه مطلب ...