«هرگاه هر شکلی از حکومت تبدیل به یک رژیم ویرانگر شود، حق مردم آن کشور است که آن را تغییر داده، یا نابودش کنند و حکومت جدیدی جایگزینش سازند».
تقریبا به پایگاه اینترنتی هرکدام از جنبش های تجزیه طلب درایالات مختلف آمریکا، از آلاسکا و ورمونت گرفته تا تگزاس که مراجعه کنید عبارات فوق را به عنوان منطق بنیادین و شعار اصلی تجزیه طلبان، در صفحه اصلی سایت مشاهده خواهید کرد. این واژگان انقلابی متعلق به «توماس جفرسون» یکی از بنیانگذاران ایالات متحده آمریکاست که دراعلامیه استقلال - یا اتحاد-ایالات آمده و همانگونه که درسال های 6771 تا 1783عامل استقلال 13مستعمره آمریکایی از انگلیس شد. امروز هم روح استقلال را در کالبد «ایالات سرخورده از اتحاد» دمیده است.
با اتحاد این 31 مستعمره تازه استقلال یافته سنگ بنای ایالات متحده آمریکا گذاشته شد؛ و شاید همین تر و تازه بودن «شوق استقلال» بود که ایالات را از ادغام همیشگی دریک سیستم بزرگتر بازداشت و وقتی 13ایالت پیمان موسوم به «کنفدراسیون» را درسال 1781 امضا کردند. یک شرط مهم برای این اتحاد قایل شدند و آن «اتحاد به شکل غیرمتعهد» بود. اساسا فدرالیسم به همین معناست؛ کشورهایی بخشی از حاکمیت خود را به یک حکومت مرکزی می سپارند و درعین حال برای هر دو حکومت (ایالتی و فدرال) محدودیت هایی به وجود می آورند.
بعدها هم که تعداد ایالات به 50 افزایش یافت، این اصل حفظ شد و حتی برخی همچون ورمونت، نیویورک و رودآیلند به شرطی قانون اساسی آمریکا را تصویب کردند که «حق تجزیه» برای آنها محفوظ باشد.

روزنامه کیهان 17/12/1389


ادامه مطلب ...