«هنگامى که در سال 1947، دولت آمریکا نام «وزارت جنگ» خود را به «وزارت دفاع» تغییر داد، اهل نظر دریافتند که واشنگتن از این پس در پوشش عنوان «دفاع»، به «جنگ تهاجمی» و کشورگشایى رو خواهد آورد. حال، انتخاب عنوان «خانه آزادی» براى یک نهاد مرموز از سوى دولتمردان این کشور، بلافاصله باید موجبات شک و تردید مردمى را که با مکانیسم هوچى گرى و پروپاگانداى مدرن آشنا هستند، برانگیزد.»

نوام چامسکى و ادوارد هرمن در کتاب «پس از آشوب»

همانگونه که چامسکى و هرمن اشاره دارند، عنوان زیباى «خانه آزادی» متعلق به یک سازمان فوق العاده مرموز آمریکایى است.  شواهد غیرقابل انکارى نیز در دست است که نشان مى دهد «آزادی»، تنها مولفه اى است که در طول بیش از شش دهه فعالیت این نهاد، به عنوان یک هدف دنبال نشده است. اقداماتى چون آماده سازى افکار عمومى آمریکا براى ورود این کشور به جنگ جهانى دوم، حمایت از تشکیل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، راه اندازى انقلاب هاى رنگى در کشورهاى پیرامونى روسیه و روى کار آوردن عناصر دست نشانده آمریکا در کشورهایى چون اوکراین و گرجستان، و نیز ایجاد رعب و وحشت در میان مردم آمریکا و فراهم کردن شرایط ورود این کشور به جنگ عراق و افغانستان، این نهاد را در زمره سازمان هایى امنیتى چون سیا قرار داده است. شاید مأموریت ویژه «خانه آزادی» براى جهت دهى به افکار عمومى باعث شده است که منتقدان آن را «بازوى پروپاگانداى دولت آمریکا» بنامند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/07/1388


ادامه مطلب ...