آیا آمریکا در حال تدارک حمله‌ی قریب الوقوع به ایران است؟ پاسخ این پرسش یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که این ایام، ذهن هر استراتژیست نظامی در ایران را به خود مشغول کرده و شاید حتی بتوان گفت که مباحث اصلی اتاق فکرهای معتبر جهانی نیز گرد همین محور می‌چرخد. راقم این سطور اما در یادداشت حاضر فارغ و فراتر از ارایه‌ی درصدی از احتمال درباره‌ی این درگیری احتمالی، قصد دارد یک چارچوب و مدل کلی برای تحلیل رفتار غرب در بازه‌ی زمانی یکی دو ماه اخیر و نیز ماه‌های آینده ارایه کند، مدلی که نشان می‌دهد غرب برای حمله به ایران درباره‌ی یک الگوی چهار وجهی به اجماع رسیده و در حال ارزیابی جوانب و عواقب به کارگیری این مدل است.

شاید بتوان ادعا کرد که یک حقیقت برای تمامی تحلیل‌گران روشن و غیرقابل تردید است و آن این که، آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار گزینه‌هایی که به مرحله‌ی اجرا در آورده،‌همواره در اندیشه‌ی حمله‌ی نظامی نیز بوده است. یک واقعیت دیگر نیز آن است که تهدید کننده‌ی اصلی منافع آمریکا در مرزهای جغرافیایی ایران، کوتاه شدن دست واشنگتن از موقعیت ژئوپلتیک کشورمان و یا منابع سرشار آن نیست، بلکه مشکل اصلی کاخ سفید با تهران، ‌نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» است.
برهان 30/8/1390

ادامه مطلب ...