با گذشت ماه ها از برگزاری دومین دور انتخابات پارلمانی در عراق پس از سقوط صدام، هنوز از «دولت دوم» در این کشور خبری نیست و روشن هم نیست که قرار است چه اتفاقی بیفتد. جریانی از ائتلاف می گوید، گروهی تهدید به تحریم می کند، دیگری خواستار امتیازدهی گروهها به یکدیگر می شود، آن یکی بر سر یک «فرد خاص» بحث دارد و تن به ائتلاف نمی دهد... و البته به یاد می آوریم که اینها رویدادهای بدیعی نیستند و در تاریخ کوتاه «پس از دیکتاتوری» در عراق، دومین انتخابات مجلس، دومین تجربه بی ثباتی سیاسی و تاخیر در تشکیل دولت را نیز به همراه داشته است.
رسم تحلیلگران اوضاع سیاسی عراق این بوده که سناریوهای مختلف برای ائتلاف و تشکیل دولت ارائه دهند و پندهای نصیحت گران بر محور «کوتاه آمدن» و «امتیازدهی» چرخیده، اما یادداشت حاضر بنا دارد از منظر علم سیاست، ریشه های ساختاری بحران تشکیل دولت را بررسی کرده و با توجه به محتمل بودن چنین رویدادهایی در آینده، راهکاری مبتنی بر اوضاع سیاسی و ترکیب جمعیتی عراق ارائه دهد.

روزنامه کیهان 25/05/1389


ادامه مطلب ...